آشنایی با دما

آشنایی با دما

آشنایی با دما ، کاربرد ان در صنعت پتروشیمی

دما واحد اندازه گیری میانگین انرژی جنبشی مولکولی در یک ماده است .

این مفهوم برای گازهای تحت فشار کم ، اسان است ، جایی که مولکول های گاز بطور تصادفی در مورد ان پیجیده میشوند .

 

میانگین انرژی جنبشی (حرکتی) این مولکول های گازی دما را برای ان مقدار گاز تعیین می کند .

حتی یک مولکول وجود دارد که بیانگر رابطه بین انرژی جنبشی متوسط (EK)  و درجه حرارت (T)  برای گازیکتایی (مولکول تک اتمی) است .

 

 

آشنایی با دما

 

 

EK = میانگین انرژی جنبشی مولکول های گازی (ژول)

k = ثابت بولتزمن

T = دمای مطلق گاز (کلوین)

 

انرژی حرارتی یک مفهوم متفاوت است :

مقدار انرژی جنبشی کل برای این حرکت مولکولی تصادفی .

اگر میانگین انرژی جنبشی به عنوان ۳kT/2 تعریف شود ، پس از ان کل انرژی جنبشی برای تمام مولکولهای موجود در یک گاز موناتومیک باید این مقدار باشد تا تعداد کل

مولکولها N در نمونه گاز :

 

آشنایی با دما

 

این ممکن است به طور مساوی از نظر تعداد خال های بنزین به جای تعداد مولکول ها (تعداد قابل ملاحظه ای بزرگ برای هر نمونه واقع گرایانه) بیان شود :

 

آشنایی با دما

 

اترمال = کل انرژی حرارتی برای یک نمونه گاز (ژول)

n = مقدار گاز موجود در نمونه (خال)

R = ثابت گاز ایده ال (۸.۳۱۵ ژول در هر مول – کلوین)

T = دمای مطلق گاز (کلوین)

 

 

 

آشنایی با دما

 

 

 

 

گرما به عنوان تبادل انرژی حرارتی از یک نمونه به نمونه دیگر ، از طریق هدایت (تماس مستقیم) ، همرفت (انتقال از طریق یک مایع در حال حرکت) یا تابش (انرژی منتشر شده)

تعریف میشود .

برای کنترل این انرژی در پتروشیمی از تجهیزاتی مانند کنترل ولو و متعلقات مربوطه ان استفاده میشود .

اگر چه شما اغلب اصطلاحات انرژی حرارتی و گرمای مورد استفاده را به صورت متناوب پیدا خواهید کرد .

به عنوان مثال نشان دهنده یک مولکول واحد گاز با سرعت ثابت دمای مشخصی خواهد داشت .

 

دو یا سه مولکول که به سرعت یکسان حرکت می کنند دمای یکسانی دارند ، اما در کنار هم انرژی حرارتی بیشتری را نسبت به هر یک از انها به تنهایی در نظر می گیرند .

گرما یا کاهش یا افزایش انرژی حرارتی با انتقال انرژی است .